Drama & Bevægelse

Lærere: Lise Anesen

 

Intro

Udgangspunktet i Drama og Bevægelse er elevernes umiddelbare glæde ved at bruge kroppen gennem fysisk udfoldelse og som udtryksmiddel. Den daglige undervisning begynder derfor med ”opvarmning” af kroppen men også af fællesskabet og tilliden til hinanden. I Drama og Bevægelse underviser vi i tværgående emner, som umiddelbart har elevernes interesse. Dette er med til at øge relationen mellem lærer/elev og elev/elev. Undervisningen tilrettelægges således, at alle elever involveres, og samtidig tages der hensyn til den enkelte elevs særlige behov/evner – både fysisk, psykisk og socialt. De enkelte emner lægger op til, at der både arbejdes individuelt, i små grupper og hele holdet sammen.
Lærerens rolle er blandt andet at afdække og synliggøre modsætninger, provokere, bringe den unge i nye situationer og hjælpe med konfliktløsning i et trygt miljø. Undervisningen tilrettelægges, så teori og praksis hænger tæt sammen, og ofte tilknyttes teorien samtidig med de fysiske udfoldelser. IT inddrages, hvor det er relevant. Der udarbejdes undervisningsplaner med faglige og sociale fokuspunkter for den enkelte elev.

Formål

 • At eleverne udvikler forståelse for, hvordan man gennem drama kan deltage aktivt i den offentlige debat om samfundsmæssige forhold (mennesker, kultur, natur, religion, politik osv.), både lokalt og globalt.
 • At eleverne får en forståelse for, hvordan man kan udtrykke sig gennem dramatiske virkemidler.
 • At eleverne udvikler forståelse for den betydning motion og en sund livsstil har, for den enkelte og for fællesskabet med andre.

Mål

 • At eleven udvikler kropsforståelse, motorik og fysik.
 • At eleven udvikler bevidsthed om kropssprog – både sit eget og andres.
 • At eleven udvikler fantasi, koncentration samt lyst og mod til at tage egne initiativer.
 • At eleven udvikler empati og sociale færdigheder og dermed evnen til at samarbejde.

At eleven udvikler evnen til at udtrykke sine egne oplevelser, tanker og følelser ved hjælp af dramatiske virkemidler

Indhold

Gennem en række tværgående emner eller temaer, præsenteres eleverne for forskellige dramatiske aktivitetsformer.

Eventyr som en genre

Gennem samtale om og læsning af forskellige eventyr tydeliggøres genrens kendetegn.
Det fastlægges, hvilket produkt man arbejder frem imod, f.eks. en teaterforestilling, en fortælling eller en video. Efterfølgende arbejdes der med forskellige relevante dramatiske virkemidler, f.eks. brug af stemme og kropssprog.
Indholdet i eventyret analyseres, hvad er budskabet i eventyret?
Gennem samtalen har eleverne mulighed for at komme med deres meninger, og lade dem indgå i eventyret. Produktet bliver dermed en måde at kommunikere sine meninger ud til andre mennesker på.

Et teaterbesøg, hvor man oplever professionelle skuespillere, kan være en god inspiration.

Pubertet, kærlighed, sex og følelser.

Her får eleverne mulighed for at sætte ord på, hvad sex er. Eleverne oplever også, hvor forskelligt man kan forstå sex. I fællesskabet får de mulighed for at diskutere deres holdninger. Gennem små rollespil, får eleverne mulighed for at afprøve forskellige handlemuligheder. Computeren inddrages til at finde relevante oplysninger om emnet og samtidig søge hjælp på relevante hjemmesider.

Aktivitetsformer

 • Lytte
 • Iagttage
 • Læse
 • Skrive
 • Tale
 • Teater
 • Mime
 • Skyggeteater
 • Fortælling
 • Ansigtsmaling
 • Sort teater
 • Masker Improvisation

Emner

 • Genre (gys, komedie, eventyr, film, science fiction, romaner, tegnefilm)
 • Pubertet (forandringer i kroppen både fysisk og psykisk, venskab, kærlighed, sex, alkohol, stoffer)
 • Traditioner og kultur (fra vugge til grav, religiøse)
 • Historisk periode (vikingetid, middelalder, renæssance)
 • Andre lande (kultur, klima, livsvilkår)
 • Fremtiden (hvordan ser verden ud om ? år?)

Evaluering

Undervisningen evalueres dagligt. Hvor langt nåede vi, og hvor tager vi fat i morgen? Når vi afslutter et emne, laver vi f.eks. en forestilling for de andre elever på skolen. Vi kan også vise det for hinanden på holdet, eller vi optager en video, som kan lægges ind på efterskolens hjemmeside og/eller Facebook. Vi taler om, hvad hver enkelt har fået ud af forløbet, og om vi nåede målene.