Kunst & kultur

Lærere:  Rikke Høyer & Lise Anesen

 

 

Intro
Hvem skal vælge kunst og kultur værkstedet?
ALLE som har lyst til at arbejde med egen kreativitet og udtryk og samtidig opleve den kunst og kultur, vi
er omgivet af.
Man skal ikke kunne noget i forvejen, men blot have lyst til at “opleve” og selv være i en kreativ proces.
På Kunst og Kultur værkstedet handler det om at få åbnet op og få øje for den kultur og kunst, vi er
omgivet af. Få sanselige oplevelser med kunsten og forholde sig til den. Hvad gør den ved mig ?
Man skal lære at gå på kunstmuseum, i teateret, biografen og til koncerter af forskellig slags og få
kendskab til nogle kendte kunstnere; men også at få øje på alle de kulturelle tilbud og fantastiske
kunstværker, vi er omgivet af i vores hverdag, både indenfor og udenfor i bybilledet – alm. malerier,
graffiti, vægmalerier, landart, photo, installationskunst, vandkunst, keramik, skulptur osv. men også
musiske udtryk, dramatik og film vil vi arbejde med.
På Kunst og Kultur skal vi også give os i kast med at lave kunstneriske udtryk.
Vi skal på baggrund af fx inspirationsture til skov og strand, digte, film, museumsbesøg, koncertbesøg,
virksomhedsbesøg hos kunsthåndværkere osv., prøve at udarbejde vores eget kunstneriske udtryk.
Vi vil bygge forløbene op, så der altid er en vekselvirkning af at opleve/sanse og til selv at være aktiv i en
kunstnerisk proces.
I vores arbejde indgår dansk, matematik og naturfag som en naturlig og integreret del af den praktiske
undervisning. Det samme gælder for samfundsfag og sprog. Herudover arbejder vi med etik, moral,
demokratisk forståelse og almen dannelse.

Formål
Formålet med undervisningen på Kultur &Kultur værkstedet er, at eleverne, ved at opleve den kunst og
kultur de er omgivet af, bliver i stand til selv efterfølgende at opleve og sætte pris på forskellige
kunstneriske udtryksformer, som kan berige deres liv og være en del af deres æstetiske dannelse og
almene dannelse.
• At de igennem undervisningen, for mulighed for at stifte bekendtskab med så mange forskellige
kunst/ kulturarter og udtryksformer, som muligt og ud fra egne indtryk, for lov at udfolde sig
kunstnerisk og tilegne sig færdigheder i forskellige udtryksformer, både gennem billedsprog,
dramatik og musik og mundtlighed i forhold til feks digte eller monologer.
• At eleven gennem sit arbejde med egne udtryk, bliver bevidst om at de sætter deres eget aftryk
på verden og er med til at bidrage til elevens kreative udvikling, samtidig med eleven udvikler sig
indenfor fagområderne dansk, matematik og naturfag.

 

Mål
Eleven kommer til at arbejde ud fra formlen Indtryk – udtryk = aftryk. Eleven præsenteres for så mange
forskellige kunstneriske processer som muligt. Ud fra de indtryk eleven for, skal eleven selv igang med at
prøve at udtrykke sig gennem forskelligekunstneriske processer, teknikker/metoder og materialer.
Gennem dette arbejde vil eleven få en erfaring med og fornemmelse af de forskellige arbejdsprocesser.
Elevens arbejde med forskellige udtryksformer skal lede frem mod, at give eleven et sprog om kunst og
kultur, at eleven får mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der giver eleven mulighed for
at:
• udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt formsprog
• anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt, herunder form, farve og
komposition
• vælge form, metode og materialer i forhold til indhold
• arbejde med mange aspekter af kunst, kunsthåndværk og udtryksformer
• eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative udtryksformer
• deltage i processer sammen med andre
• samtale om udtryksformer, herunder iagttage, beskrive, fortolke og vurdere forskellige
udtryksformer, billeder og kunst.
• arbejde med udtryksformer i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale
kontekst de er skabt i
• forstå de forskellige udtryksformers funktion for forskellige fagområder
Indhold
På værkstedet arbejder vi primært emneorienteret. I starten af forløbet vil emnerne være valgt af
lærerne, men der lægges op til, at eleverne i stadig større grad medinddrages i valg af emne. Det samme
gælder valg af materialer, metoder og teknikker. Uanset om emnet er valgt af eleverne eller lærerne,
arbejdes der ud fra følgende arbejdsproces:
• Idé
Aktuelle emner, som er oppe i tiden, en kunstudstilling, teaterforestillinger, koncert,
biograf eller en kunstner, personlige forhold, som kan gøres generelle osv.
• Inspiration
Når emnet er valgt laves der en brainstorm på måder at forholde sig til emnet på, og der
træffes beslutninger om, hvilke inspirationskilder, der skal bruges. Det kan f.eks. være et
besøg på kunstmuseum, en fortælling, søgning på nettet, en person som ved meget om
emnet og meget mere.
• Planlægning
Valg af materialer, metoder og teknikker. Der arbejdes individuelt eller sammen.
Skabende proces • Skabende proces Den skabende proces giver eleven mulighed for,
gennem et visuelt udtryk, at opnå en erkendelse af det emne, vi arbejder med.
Erkendelsen opstår, når eleven skal forholde sig til emnet for at kunne udtrykke sig om
det.

 

 Evaluering

Evaluering foregår både undervejs i den skabende proces, og når værket er færdigt.

Undervejs består evalueringen i at tale med eleven om, hvordan udtrykket stemmer med
de forventninger, tanker og overvejelser, eleven har gjort sig om sit værk.
Slutevalueringen kan evt. bestå i, at eleven er med til at forberede og gennemføre en
udstilling af de færdige værker.