Undervisning

 

 

Værkstedsundervisningen

Værkstedsundervisningen er det centrale omdrejningspunkt for undervisningen på Tolne Efterskole.
Værkstedsundervisningen skal sammen med efterskolens øvrige indhold:

 • Opfordre til oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for i fremtiden at tage stilling og handle som frie og selvbestemmende mennesker.
 • Forberede eleven til medbestemmelse, medansvar og deltagelse i et moderne og demokratisk samfunds forskellige fællesskaber.

  Undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati, og undervisningens hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

  Tolne Efterskoles pædagogiske udgangspunkt er ”det hele menneske”. Vi tilstræber derfor en helhedsundervisning, hvor praktiske og teoretiske fagområder kombineres. Tanken om ”det hele menneske” har rod i såvel de respektive undervisningsforløb som i det faktum, at Tolne Efterskole er en efterskole, hvor de mange timer, elever og lærere tilbringer sammen, giver mulighed for at bidrage til elevens almene dannelse og personlige udvikling, hvilket er efterskolens hovedformål.

  Værkstedsundervisningen er således ikke et mål i sig selv, men et bidrag til elevens samlede dannelse og uddannelse.

  Undervisning ses på Tolne Efterskole som et bredt begreb, hvor værkstedstimerne indgår med deres særlige perspektiver og muligheder for udvikling af både almene og specifikke kompetencer/færdigheder. Undervisningen på værkstederne giver eleverne en systematiseret, grundlæggende og almen viden, praktiske færdigheder og rutiner samt medvirker i øvrigt til at understøtte de værdier og dermed den prægning, som efterskolen står for.

  Der gives specialundervisning på værkstederne med fokus på fagene dansk, matematik, naturfagene og de humanistiske fag. De traditionelle skolefaglige fag er således en integreret del af alle værksteder.

  For alle værksteders undervisning i øvrigt på Tolne Efterskole gælder kravene om:

 • Tilpasning af undervisningen, så den rummer udfordringer og opgaver, der svarer til elevens individuelle, almene og særlige læringsforudsætninger, og som samtidig medtænker fagenes progression og mål.
 • Anvendelse af IT – alle værksteder arbejder med inddragelse af IT i undervisningen.
 • Udarbejdelse af individuel elevplan med evaluering.
 • Vægtning af holddannelse og gruppeformer, der kan skabe rum for lærerens differentiering og individualisering af undervisningen.

  Den praksis, som finder sted på Tolne Efterskole, er helt i overensstemmelse med den forståelse af helhedsundervisning, som er udtrykt i ministeriets publikation om tilgængelighed i uddannelse og i undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

  Helhedsundervisning er en måde at organisere undervisningen på, som både tilgodeser lovens formål og den enkelte elevs muligheder. Ved helhedsundervisning tilrettelægges undervisningen efter følgende kriterier:

 • Det subjektive kriterium: Undervisningen skal have udgangspunkt i elevens oplevelser, erfaringer og følelser, og hvad eleven kan og gør.
 • Det objektive kriterium: Undervisningen skal følge de faglige krav fra ministeriet og målene for de enkelte fag, samt de lokale planer, som kommunerne eller skolen eventuelt har.
 • Handlingskriteriet: Undervisningen skal være samfundsmæssig relevant. Eleven skal kunne bruge det lærte nu og på længere sigt.”

Undervisning af elever med vidtgående behov for specialundervisning

Alle elever med vidtgående behov for specialundervisning er integreret i værkstedsundervisningen og alle modtager individuelt tilrettelagt undervisning. Tolne Efterskoles elever undervises på hold med 7-10 elever og 1-2 lærere.

En SOSU-assistent er ansat til at støtte elever i at være parate til undervisningsdagen (hjælp til personlig hygiejne, påklædning, tøjvask m.m.)

Samværsdelen i elevernes frie tid er tilført ekstra lærerressourcer med det formål at sikre de elever, der har behov herfor, en særlig opmærksomhed omkring deres sociale og personlige udvikling. Dette for at optimere deres muligheder for positivt udbytte af deres efterskoleophold set i et demokratisk og et dannelsesmæssigt perspektiv.

Alle elever undervises iht. en individuelt tilrettelagt undervisningsplan, som er beskrevet i en individuel elevplan med beskrevne mål for undervisningen og evalueringer heraf.