Fællestime

Hver fredag mødes lærere og elever til fællestime, hvor lokale og globale emner præsenteres og drøftes.
Emnerne afspejler skolens hverdag, lokale og globale samfundsforhold samt den omgivne natur.
Formålet er at lade elever møde emner, temaer mv., der har dannelses- og uddannelsesmæssig værdi
for ungdomslivet, efterskolelivet og det at være borger i et demokratisk samfund. 

Eksempler på indhold:
• Elevrådet fremlægger og drøfter relevante emner med elevgruppen.
• Et værkstedshold fremlægger et gennemgået tema.
• Relevant nyhedsemne drøftes og perspektiveres i forhold til elevernes hverdag
• Fortællinger

 

Demokrati

Fællesskaber

Medborgerskab

 

Udenlandsrejse med efterskolen